Rutin för klagomål

Riktlinjer

All personal på Kåxis är skyldig att ta emot synpunkter och klagomål och bidra till att dessa handläggs.

Handläggning

Synpunkter och klagomål kan framföras muntligen till berörd personal eller via mail till forskolechef@kaxis.se eller per telefon 0735 24 73 43.

Synpunkter eller klagomål ifrån allmänheten kan framföras per mail till forskolechef@kaxis.se eller per telefon 0735 24 73 43.

Förskolechefen skall bekräfta att ärendet är mottaget inom 2 arbetsdatar och vid behov påbörja utredning inom samma persiod. Eventuella åtgärder ska om möjligt vidtas omgående i samarbete medklagande och berörd personal. Förskolechefen är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras.

Vid klagomål av så allvarlig karaktär att ärdendet önskas tas vidare efter förskolechefen, eller om klagomålet berör förskolechefen, kan huvudman kontaktas. Kontaktuppgifter till huvudman kan begäras per mail till forskolechef@kaxis.se.